Sản Phẩm / Đồ gá

Gia công các đồ gá, calip chính xác. Định vị kẹp chặt tháo lắp nhanh phục vụ sản xuất chi tiết máy hàng loạt.